Markiewicz Art. Complex Sp. z. o.o.
oś. Bolesława Chrobrego 117,
60-681 Poznań
KRS 0000634941
NIP 9721266230

I. INFORMACJE GŁÓWNE
REGULAMIN SRT KONTRAST
1.1. Zajęcia taneczne SRT Kontrast odbywają się w:
- Poznaniu – 1. Dom Kultury Dąbrówka oś. B. Chrobrego 117

2. Studio SRT Kontrast ul. Tomaszewskiego 7
- Suchym Lesie – Centrum Kultury ul. Szkolna 16
- Obornikach – 1. SP Nr2 u. Piłsudskiego28 / 2. SP Nr 4 ul. Obrzycka 88
- Ryczywole – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Nowa

2 1.2. SRT Kontrast realizuje następujące rodzaje zajęć:
- Zajęcia regularne wg ustalonego grafiku.
-Zajęcia są prowadzone 1, 2, lub 3 razy w tygodniu w systemie po 30, 45, 60, 75, 90, 120 min (4, 8, 12, 16, 20 zajęć w miesiącu) od miesiąca września do dnia zakończenia roku szkolnego ustalonego przez MEN w danym roku szkolnym. Program zajęć tanecznych oparty jest na różnych stylach tańca, które mają na celu:
- balet - taniec klasyczny kształtuje prawidłową postawę ciała, wyrabia poczucie rytmu, wrażliwość estetyczną, płynność ruchów, poczucie wdzięku, gracji i elegancji;
- taniec jazzowy, broadway, modern daje nieograniczone możliwości swobodnej interpretacji charakteru i stylu tańca, ekspresji oraz dynamiki ruchu;
- taniec dyskotekowy (cheerleadres) i hip-hop, street dance, break dance pozwala wykazać umiejętności koordynacji ruchowej – zasada polimetrii, „izolowania”, czyli wykonywania niezależnych ruchów poszczególnych części ciała, inwencji twórczych, talentu ruchowego, muzykalności, dynamiki, szybkości, wyczucia rytmicznego smaku i kultury tanecznej. Stwarza się możliwość wykorzystania figur akrobatycznych;
- taniec towarzyski, użytkowy, salsa kształci cechy psychofizyczne oraz rozwija umiejętności zachowania się młodzieży przy wspólnej zabawie i rozrywce.
- Zajęcia otwarte.
- zajęcia otwarte trwają cały rok kalendarzowy;
- są realizowane zajęcia indywidualne i grupowe (kursy, projekty, warsztaty);
- podczas ferii zimowych organizowane są półkolonie oraz warsztaty tańca w 2 tygodniu ferii;
- w czasie wakacji organizowane są otwarte zajęcia wg grafiku wakacyjnego oraz półkolonie i obóz artystyczny.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA – ZASADY PŁATNOŚCI

2.1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty miesięcznej, lub wykupienie wejścia jednorazowego. Przed każdymi zajęciami zgłaszamy się do recepcji po odbiór karnetu, który po opłaceniu zostaje podstemplowany.

2.2. Zasady dotyczące płatności:
- odpłatność miesięczna za zajęcia regularna jest stała, regulowana do 10 dnia każdego miesiąca na konto lub gotówką w biurze;
- odpłatność miesięczna za zajęcia regularne uwzględnia ustawowo wolne dni świąteczne, dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych oraz ferie;
- przy pierwszym zgłoszeniu się na zajęcia regularne po ich rozpoczęciu (np., od 2, 3 lub 4-go tygodnia), do końca bieżącego miesiąca obowiązuje płatność taka, jak przy pojedynczym wejściu na zajęcia;
- w sytuacjach wyjątkowych (np., wyjazd zdecydowanej większości grupy na długi week-end świąteczny) zakłada się możliwość odrobienia odwołanych zajęć poprzez przedłużenie zajęć następnych;
- nie ma zwrotu należności lub jej odliczenia od obowiązującej opłaty z tytułu pojedynczych nieobecności na zajęciach (absencję można odrobić z inną grupą na zajęciach OPEN, wybranych wg grafiku zajęć, na których są wolne miejsca lub odstąpić wejście na zajęcia innej osobie. Zajęcia można odrobić maksymalnie w ciągu 4 tygodni po nieobecności. O wybranym terminie i formie odrobienia należy poinformować pracownika biura;
- nieuzasadnione nieobecności nie zwalniają uczestników z dokonywania opłat miesięcznych; wyjątek stanowi całomiesięczna absencja zgłoszona telefonicznie lub pisemnie (np., w przypadku choroby/kontuzji – zwolnienie lekarskie);
- wcześniejsze urlopowanie dziecka na wakacje nie zwalnia z dokonania opłaty czerwcowej.

2.3. Karnet (z adnotacją o płatności) jest okazywany przed wejściem do sali (typ karnetu dostosowany jest do rodzaju i ilości zajęć i uwzględnia zniżki wg cennika z systemem rabatowym).

2.4. Uczestników zajęć regularnych, za wyjątkiem grup reprezentacyjnych, obejmuje roczna opłata magazynowa w wysokości 25,00 zł za wypożyczanie i przygotowanie kostiumów (w tym, pranie, naprawianie, prasowanie, transportowanie). Opłaty magazynowej należy dokonać do 31.11.2017 na konto Fundacji Dzieci Tańca (nr rachunku: 58 1050 1520 1000 0023 0093 8335) lub w biurze SRT Kontrast. W przypadku zniszczenia czy zgubienia wypożyczonych na występy kostiumów przez uczestnika, uczestnik lub jego opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia należnej kwoty kostiumu w biurze SRT Kontrast.

2.5. Osoby/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających na zajęcia regularne zobowiązani są do podpisania umowy lojalnościowej na początku roku szkolnego. Niniejszy obowiązek dotyczy grup początkujących, średniozaawansowanych, zaawansowanych i grup reprezentacyjnych.

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
- Uczestnik zajęć powinien być wyposażony w odpowiedni strój oraz obuwie, według wskazań instruktora.
- Przed wejściem na salę taneczną obowiązuje zmiana obuwia. Osoby, które nie posiadają obuwia zmiennego uczestniczą w zajęciach w skarpetkach, jeżeli taką możliwość dopuszcza instruktor.
- W przypadku nieobecności lub spóźnienia należy powiadomić instruktora.
- W przypadku rezygnacji z zajęć i wypowiedzenia umowy należy niezwłocznie powiadomić biuro.
-SRT Kontrast nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy i inne rzeczy pozostawiony w szatni/ na sali/ w biurze podczas pobytu na zajęciach.
- Uczestnik bądź jego opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na zajęciach.
- Uczestnicy zająć przestrzegają następujących zasad:
- dbamy o miejsca, w których pracujemy: nie rysujemy po ścianach, szafkach, nie skaczemy po kanapach, gasimy światła w szatniach i ubikacji, sprzątamy po sobie, itp.. W przypadku nagminnego nie przestrzegania niniejszego regulaminu lub jego złamania Szkoła Ruchu i Tańca KONTRAST uprawniona jest do wystosowania nagany, lub usunięcia uczestnika ze szkoły.
-Uczestnicy zajęć lub ich opiekunowie prawni są zobowiązani do śledzenia informacji podawanych na stronie internetowej SRT Kontrast, odbierania poczty elektronicznej, uzupełniania i aktualizacji danych adresowych oraz udziału w zebraniach informacyjnych.

IV. ZOBOWIĄZANIA SRT Kontrast
SRT Kontrast stwarza uczestnikom uczęszczającym na zajęcia regularne możliwości:
- uczestniczenia w koncertach, pokazach, warsztatach i obozach artystycznych;
- udziału w konfrontacjach tanecznych na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwalach Tańca oraz zawodach;
- fachowego przygotowania do próby przystąpienia do Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu;
- nauki, poświadczonej odpowiednim certyfikatem (w przypadku przerwania nauki dziecko nie otrzymuje certyfikatu)
- zdobycia dodatkowych punktów przy rekrutacji do wybranej szkoły;
- zorganizowania i prowadzenia szkoleń dla asystentów i instruktorów tańca.

V. INFORMACJE OGÓLNE
5.1. Markiewicz Art Complex Sp z o. o., w tym Szkoła Ruchu i Tańca Kontrast, posiada ubezpieczenie OC.

5.2. Kadra instruktorska ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

5.3. Zgłoszenia na zajęcia są dokonywane w biurze, telefonicznie lub mailowo, a formalności dot. umów i płatności w biurze. Obsługa biurowa znajduje się na:
- ul. Tomaszewskiego 7 (obsługuje uczestników zajęć realizowanych w Poznaniu na ul. Tomaszewskiego i w Suchym Lesie),
- oś. B. Chrobrego (obsługuje uczestników zajęć realizowanych w Poznaniu w DK Dąbrówka),  ul. Piłsudskiego 28, SP Nr 2 (obsługuje uczestników zajęć realizowanych w Obornikach),
- ul. Nowa 2, GOK (obsługuje uczestników zajęć realizowanych w Ryczywole). W przypadku, gdy uczestnik zgłasza się na dwa lub więcej styli zajęć, przynależność do biura ustala się na podstawie kolejności wyboru zajęć (np., jeżeli pierwsze/główne zajęcia odbywają się w DK Dąbrówka, a dodatkowe na ul. Tomaszewskiego – uczestnik dokonuje płatności i załatwia formalności w biurze na oś. Chrobrego 117 w DK Dąbrówka).
5.4. Ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona.

5.5.Dzieci są odbierane po zajęciach osobiście przez rodziców/opiekunów. W innych przypadkach prosimy o pisemne zezwolenia od rodziców na wypuszczanie dzieci samych do domu.

5.6. W przypadku uwag dotyczących pracy personelu SRT Kontrast prosimy o zgłaszanie uwag do dyrektora szkoły, lub do pracownika biura w celu wyjaśnienia nieporozumień.

5.7. SRT Kontrast nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy, a znalezione pozostawione rzeczy można odebrać w recepcji.

5.8. W SRT Kontrast obowiązuje ZAKAZ nagrywania/filmowania trwających zajęć.

5.9. Jeżeli liczba uczestników na konkretnych zajęciach spadnie poniżej 6-u, szkoła ma prawo odwołać zajęcia i zwrócić uczestnikom wpłaty za niezrealizowane zajęcia.

5.10. Zorganizowane dodatkowe zajęcia grupowe, lub zajęcia przedłużone nie podlegają dodatkowej opłacie.

Dyrektor SRT KONTRAST mgr Iwona Markiewicz

       

KONTAKTPOZNAŃ, SUCHY LAS

BIURO
Ewa Muszalska nr telefonu 510 831 604
Grażyna Grzegorczyk 510 431 541
Studio SRT Kontrast
ul.Tomaszewskiego 7
po-wt-śr-17:00-20:00
czw-16:30-20:00
pt- 16:30-20:00
BIURO
Dom Kultury Dąbrówka
Justyna Błaszków
środa-piątek
16:00-20:30

BIURO ZAWODÓW, KONCERTY
​Grażyna Grzegorczyk​ 510 431 541

Dane do przelewów
Markiewicz Art Complex sp. z o.o.
os.B.Chrobrego 117
60-681 Poznań
NIP 9721266230
nr konta
PKO 83 1020 4027 0000 1402 1372 0554

OBORNIKI

ORGANIZACJA
Iwona Markiewicz
Anna Łukaszyk
tel:601 551 282
e-mail:srt.oborniki@fdt.poznan.pl

BIURO
Gimnazjum nr 3 Oborniki ul.Piłsudskiego 28
Lila Płomińska 509 605 184
wt-czw godz:16:00-19:00

Dane do przelewów
Markiewicz Art Complex
os.B.Chrobrego 117
60-681 Poznań
NIP 78781469933
konto
ING 13 1050 1520 1000 0091 3992 4048
+ imię i nazwisko, grupa, mc

Dane do korespondencji
Markiewicz Art Complex Szkoła Ruchu i Tańca
ul.Tomaszewskiego 7
60-692 Poznań