Regulamin strony – SRT Kontrast

REGULAMIN SRT KONTRAST 

 1. INFORMACJE GŁÓWNE

1.1. Zajęcia taneczne Szkoły Ruchu i Tańca KONTRAST odbywają się w:

 • Poznaniu – 1. Dom Kultury Dąbrówka oś. B. Chrobrego 117
 1. Studio SRT Kontrast ul. Tomaszewskiego 7
 • Suchym Lesie – Centrum Kultury ul. Szkolna 16
 • Obornikach – 1. SP Nr2 u. Piłsudskiego28 / 2. SP Nr 4 ul. Obrzycka 88

1.2. SRT Kontrast realizuje następujące rodzaje zajęć:

 • Zajęcia regularne wg ustalonego grafiku

Zajęcia są prowadzone 1, 2, lub 3 razy w tygodniu w systemie po 30, 45, 60, 75, 90, 120 min (4, 8, 12, 16, 20 zajęć w miesiącu) od miesiąca września do dnia zakończenia roku szkolnego ustalonego przez MEN w danym roku szkolnym. Program zajęć tanecznych oparty jest na różnych stylach tańca, które mają na celu:

 • balet – taniec klasyczny kształtuje prawidłową postawę ciała, wyrabia poczucie rytmu, wrażliwość estetyczną, płynność ruchów, poczucie wdzięku, gracji i elegancji;
 • taniec jazzowy, broadway, modern daje nieograniczone możliwości swobodnej interpretacji charakteru i stylu tańca, ekspresji oraz dynamiki ruchu;
 • taniec dyskotekowy (cheerleadres) i hip-hop, street dance, break dance pozwala wykazać umiejętności  koordynacji ruchowej – zasada polimetrii, „izolowania”, czyli wykonywania niezależnych ruchów poszczególnych części ciała, inwencji twórczych, talentu ruchowego, muzykalności, dynamiki, szybkości, wyczucia rytmicznego smaku i kultury  Stwarza się możliwość wykorzystania figur akrobatycznych;
 • taniec towarzyski, użytkowy, salsa kształci cechy psychofizyczne oraz rozwija umiejętności zachowania się młodzieży przy wspólnej zabawie i rozrywce.
 • Zajęcia otwarte
 • zajęcia otwarte trwają cały rok kalendarzowy;
 • są realizowane zajęcia indywidualne i grupowe (kursy, projekty, warsztaty);
 • podczas ferii zimowych organizowane są półkolonie oraz warsztaty tańca w 2 tygodniu ferii;
 • w czasie wakacji organizowane są otwarte zajęcia wg grafiku wakacyjnego oraz półkolonie i obóz artystyczny.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA – ZASADY PŁATNOŚCI

2.1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe uiszczenie opłaty miesięcznej, lub wykupienie wejścia jednorazowego. Przed każdymi zajęciami zgłaszamy się do recepcji po odbiór karnetu, który po opłaceniu zostaje podstemplowany.

2.2. Zasady dotyczące płatności:

 • odpłatność miesięczna za zajęcia regularne jest stała, regulowana do 10 dnia każdego miesiąca na konto lub gotówką w biurze;
 • odpłatność miesięczna za zajęcia regularne uwzględnia ustawowo wolne dni świąteczne, dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych oraz ferie;
 • przy pierwszym zgłoszeniu się na zajęcia regularne po ich rozpoczęciu (np., od 2, 3 lub 4-go tygodnia), do końca bieżącego miesiąca obowiązuje płatność taka, jak przy pojedynczym wejściu na zajęcia;
 • w sytuacjach wyjątkowych (np., wyjazd zdecydowanej większości grupy na długi week-end świąteczny) zakłada się możliwość odrobienia odwołanych zajęć poprzez przedłużenie zajęć następnych;
 • nie ma zwrotu należności lub jej odliczenia od obowiązującej opłaty z tytułu pojedynczych nieobecności na zajęciach (absencję można odrobić z inną grupą na zajęciach OPEN, wybranych wg grafiku zajęć, na których są wolne miejsca lub odstąpić wejście na zajęcia innej osobie. Zajęcia można odrobić maksymalnie w ciągu 4 tygodni po nieobecności. O wybranym terminie i formie odrobienia należy poinformować pracownika biura;
 • nieuzasadnione nieobecności nie zwalniają uczestników z dokonywania opłat miesięcznych; wyjątek stanowi całomiesięczna absencja zgłoszona telefonicznie lub pisemnie (np., w przypadku choroby/kontuzji – zwolnienie lekarskie);
 • wcześniejsze urlopowanie dziecka na wakacje nie zwalnia z dokonania opłaty czerwcowej.

2.3. Karnet (z adnotacją o płatności) jest okazywany przed wejściem do sali (typ karnetu dostosowany jest do rodzaju i ilości zajęć i uwzględnia zniżki wg cennika z systemem rabatowym).

2.4. Uczestników zajęć regularnych, za wyjątkiem grup reprezentacyjnych, obejmuje roczna opłata magazynowa w wysokości 25,00 zł za wypożyczanie i przygotowanie kostiumów (w tym, pranie, naprawianie, prasowanie, transportowanie).  Opłaty magazynowej należy dokonać do 31.11.2017 na konto Fundacji Dzieci Tańca (nr rachunku: 58 1050 1520 1000 0023 0093 8335) lub w biurze SRT Kontrast. W przypadku zniszczenia czy zgubienia wypożyczonych na występy kostiumów przez uczestnika, uczestnik lub jego opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia należnej kwoty kostiumu w biurze SRT Kontrast.

2.5. Osoby/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających na zajęcia regularne zobowiązani są do podpisania umowy lojalnościowej na początku roku szkolnego. Niniejszy obowiązek dotyczy grup początkujących, średniozaawansowanych, zaawansowanych i grup reprezentacyjnych.

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 • Uczestnik zajęć powinien być wyposażony w odpowiedni strój oraz obuwie, według wskazań instruktora.
 • Przed wejściem na salę taneczną obowiązuje zmiana obuwia. Osoby, które nie posiadają obuwia zmiennego uczestniczą w zajęciach w skarpetkach, jeżeli taką możliwość dopuszcza instruktor.
 • W przypadku nieobecności lub spóźnienia należy powiadomić instruktora lub pracownika biura.
 • W przypadku rezygnacji z zajęć i wypowiedzenia umowy należy niezwłocznie powiadomić biuro.
 • SRT Kontrast nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy i inne rzeczy pozostawiony w szatni/ na sali/ w biurze podczas pobytu na zajęciach.
 • Uczestnik bądź jego opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na zajęciach.
 • Uczestnicy zajęć przestrzegają następujących zasad:
  • dbamy o miejsca, w których pracujemy: nie rysujemy po ścianach, szafkach, nie skaczemy po kanapach, gasimy światła w szatniach i ubikacji, sprzątamy po sobie, itp..
 • W przypadku nagminnego nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub jego złamania Szkoła Ruchu i Tańca KONTRAST uprawniona jest do wystosowania nagany, lub usunięcia uczestnika ze szkoły.
 • Uczestnicy zajęć lub ich opiekunowie prawni są zobowiązani do śledzenia informacji podawanych na stronie internetowej SRT Kontrast, odbierania poczty elektronicznej, uzupełniania i aktualizacji danych adresowych oraz udziału w zebraniach informacyjnych.
 1. ZOBOWIĄZANIA SRT KONTRAST

 SRT Kontrast stwarza uczestnikom regularnie uczęszczającym na zajęcia następne możliwości:

 • uczestniczenie w koncertach, pokazach, warsztatach i obozach artystycznych;
 • udział w konfrontacjach tanecznych na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwalach Tańca oraz zawodach;
 • fachowe przygotowanie do próby przystąpienia do Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu;
 • nauka tańca, poświadczona odpowiednim certyfikatem (w przypadku przerwania nauki dziecko nie otrzymuje certyfikatu);
 • zdobycie dodatkowych punktów przy rekrutacji do wybranej szkoły poprzez udział w wolontariacie i zawodach tanecznych
 • organizacje i realizacje szkoleń dla asystentów i instruktorów tańca.
 1. INFORMACJE OGÓLNE

5.1. Markiewicz Art Complex Sp z o. o., w tym SRT Kontrast, posiada ubezpieczenie OC.

5.2. Kadra instruktorska ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

5.3. Zgłoszenia na zajęcia są dokonywane w biurze, telefonicznie lub mailowo, a formalności dot. umów
i płatności w biurze. Obsługa biurowa znajduje się na:

 • Tomaszewskiego 7 (obsługuje uczestników zajęć realizowanych w Poznaniu na
  ul. Tomaszewskiego i w Suchym Lesie),
 • oś. B. Chrobrego (obsługuje uczestników zajęć realizowanych w Poznaniu w DK Dąbrówka),
 • Piłsudskiego 28, SP Nr 2 (obsługuje uczestników zajęć realizowanych w Obornikach),

W przypadku, gdy uczestnik zgłasza się na dwa lub więcej styli zajęć, przynależność do biura ustala się na podstawie kolejności wyboru zajęć (np., jeżeli pierwsze/główne zajęcia odbywają się w DK Dąbrówka, a dodatkowe na ul. Tomaszewskiego – uczestnik dokonuje płatności i załatwia formalności w biurze na oś. Chrobrego 117 w DK Dąbrówka).

5.4. Ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona.

5.5.Dzieci są odbierane po zajęciach osobiście przez rodziców/opiekunów. W innych przypadkach prosimy o pisemne zezwolenia od rodziców na wypuszczanie dzieci samych do domu.

5.6. W przypadku uwag dotyczących pracy personelu SRT Kontrast prosimy o zgłaszanie uwag do dyrektora szkoły, lub do pracownika biura w celu wyjaśnienia nieporozumień.

5.7. SRT Kontrast nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy, a znalezione pozostawione rzeczy można odebrać w recepcji.

5.8. W SRT Kontrast obowiązuje ZAKAZ nagrywania/filmowania trwających zajęć.

5.9. Zorganizowane na wniosek instruktora dodatkowe zajęcia grupowe, lub zajęcia przedłużone nie podlegają dodatkowej opłacie.

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Administratorem danych osobowych jest Markiewicz Art Complex Sp. z o. o. –  Szkoła Ruchu i Tańca KONTRAST z siedzibą w Poznaniu przy oś. B. Chrobrego 117 (dalej „SRT Kontrast”), KRS: 0000634941, NIP: 9721266230, REGON: 365280057. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mogą być kierowane przez uprawnioną osobę pod adres e-mail: daneosobowe@fdt.poznan.pl

6.2. Administrator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, rok urodzenia/PESEL, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

6.3. Podanie danych osobowych przez pełnoletnie osoby korzystające z usług SRT Kontrast lub przez opiekunów osób niepełnoletnich jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia świadczenia usług i zawarcia umowy.

6.4. Dane są przetwarzane w celu:

– świadczenia usług przez SRT Kontrast;

– realizacji warunków zawartych umów i porozumień;

– informowania o działaniach i produktach SRT Kontrast.

6.5. Osoby korzystające z usług SRT Kontrast mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o działaniach i produktach SRT Kontrast. Wycofanie się z danej usługi nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacją otrzymywania informacji o działaniach i produktach SRT Kontrast.

6.6. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane partnerom SRT Kontrast przy realizacji wspólnych projektów (np., koncertów, pokazów, zawodów, półkolonii itp.) do celów kontroli finansowej, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów SRT Kontrast, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

6.7. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz SRT Kontrast usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń SRT Kontrast w tym zakresie.

6.8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność osoby korzystającej z usług SRT Kontrast.

6.9. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji, wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych.

6.10. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

6.11. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -RODO.

Dyrektor
SRT KONTRAST
mgr Iwona Markiewicz

 

 


       

KONTAKTPOZNAŃ I SUCHY LAS

BIURO
tel: 510 431 541
Dyrektor-Iwona Markiewicz 601 551 282, markiewicz.taniec@gmail.com
Manager-Mateusz Markiewicz 886 554 265


Recepcja-Grażyna Grzegorczyk 510 431 541, biuro.srtkontrast@gmail.com
Studio SRT Kontrast
ul.Tomaszewskiego 7
po-śr-czw-pt- 16:30-21:00
wt-17:00-21:00
BIURO ZAWODÓW, KONCERTY, POKAZY
​Marta Stroińska, zawody@fdt.poznan.pl


Dane do przelewów
Markiewicz Art Complex sp z o.o
os.B.Chrobrego 117
60-681 Poznań
NIP 9721266230
nr konta
PKO 83 1020 4027 0000 1402 1372 0554

OBORNIKI

ORGANIZACJA
Iwona Markiewicz
biuro mailowe Marta Stroińska Kuboń
recepcja Lilla Płomińska -Oborniki
e-mail:biuro@srt-kontrast.com

BIURO
SP2 ul.Piłsudskiego 28 64-600 Oborniki
Lila Płomińska 509 605 184
wt-czw godz:16:00-19:00

Dane do korespondencji
SRT KONTRAST
ul.Tomaszewskiego 7
60-692 Poznań